Engangsbetaling kun 999 kr.
Spørgsmål? Ring 44 55 63 00
Telefonen er åben hverdage kl. 9-16:00

Handelsbetingelser

Betingelser for brug af Skuffesalg.dk

Når du benytter Skuffesalg.dk, accepterer du de nedenstående betingelser:

1. Om Skuffesalg.dk

Skuffesalg.dk er en internettjeneste, som formidler kontakt mellem boligsælgere (i det følgende benævnt “bruger”) og boligkøbere (i det følgende benævnt “køber”).

Skuffesalg.dk fungerer ved, at brugeren opretter en salgsopstilling om sin bolig på Skuffesalg.dk med udbudspris, billede, adresse, kontaktoplysninger og evt. en beskrivelse af boligen. Derefter bliver salgsopstillingen sendt pr. mail til de købere, der har oprettet en søgeagent på Bolighed.dk med søgekriterier, som passer på brugerens ejendom. For at vise salgsopstillingen til disse købere genereres en URL med salgsopstillingen på Bolighed.dk.

Skuffesalg.dk undersøger hver dag, om der er nye søgeagenter, der passer til ejendommen, og i så tilfælde sendes en mail til køberne. Køberen kan se brugerens kontaktoplysninger og har mulighed for at kontakte brugeren på telefon eller mail og aftale fremvisning og det videre forløb

2. Priser

Alle priser på Skuffesalg.dk er angivet inklusiv moms. Skuffesalg.dk er til enhver tid berettiget til at ændre priser og prisstruktur på Skuffesalg.dk, ligesom der kan forekomme kampagnepriser eller tilbudspriser.

Produktet er en service uden fragt. Betalingen bliver derfor trukket umiddelbart efter oprettelse af skuffesalget. Skuffesalget vil først blive sendt ud til køberne, når brugeren har betalt og angivet ejendommens pris og adresse, tilføjet mindst et billede og angivet brugerens kontaktoplysninger.

Skuffesalg.dk leverer en service i form af formidling mellem bruger og køber. Det er denne service, man som bruger betaler for på Skuffesalg.dk.

Skuffesalg.dk gør opmærksom på, at der er yderligere omkostninger forbundet med et boligsalg, som brugeren skal forvente at betale. Bl.a. tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkerapport, en købsaftale, halvdelen af ejerskifteforsikringen samt evt. tinglysningsafgiften af skødet. Ligger ejendommen vest for Storebælt deles tinglysningsafgiften på skødet ofte mellem køber og sælger med halvdelen til hver. Ligger ejendommen øst for Storebælt, er det normalt, at køber betaler alle omkostningerne ved skødets tinglysning.

3. Markedsføring

Købere modtager brugerens salgsopstilling pr. mail. Det er derudover muligt for brugeren selv at dele linket til salgsopstillingen fx på brugerens sociale medier. Salget af brugerens ejendom sker ved, at en køber henvender sig direkte til brugeren.

4. Vilkår og aftaleindgåelse

Skuffesalg.dk formidler alene kontakten mellem brugeren og køberen Skuffesalg.dk er ikke ansvarlig for salget efterfølgende.

Aftaleindgåelsen mellem brugeren og køberen foregår som udgangspunkt uden om Skuffesalg.dk.

Ligeledes har Skuffesalg.dk ingen indflydelse på eller indsigt i de informationer, som brugeren lægger op på Skuffesalg.dk, hvorfor Skuffesalg.dk på ingen måde kan drages til ansvar for rigtigheden af disse oplysninger. Skuffesalg.dk indestår således ikke for rigtigheden af de oplysninger, der formidles via Skuffesalg.dk og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler.

4.1. Tilmelding som bruger

For at kunne benytte sig af Skuffesalg.dk skal man være ejer af boligen eller have ejerens accept. Brugeren opretter selv boligen på Skuffesalg.dk, og i den forbindelse skal brugeren afgive nogle oplysninger, herunder navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse samt ejendomsbeskrivelse, billeder osv. Det er brugerens ansvar, at oplysningerne til enhver tid er korrekte.

5. Datasikkerhed

Ved tilmelding som bruger på Skuffesalg.dk bliver de oplysninger registreret, som brugeren afgiver ved tilmeldingen. Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for brugeren og de købere, som har oprettet en søgeagent med kriterier, der passer til brugerens ejendom.

Skuffesalg.dk indsamler og opbevarer de oplysninger, som brugeren indtaster, med det formål at kunne administrere brugen af Skuffesalg.dk overfor køberne.

Personoplysningerne registreres hos Skuffesalg.dk og opbevares af lovpligtige årsager i fem år. Når der indsamles personoplysninger via Skuffesalg.dk, sker det altid ved afgivelse af brugerens udtrykkelige samtykke, således at brugeren er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til Skuffesalg.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og Skuffesalg.dk registrerer ingen personfølsomme oplysninger, medmindre brugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke.

Skuffesalg.dk er i overensstemmelse med persondataloven dataansvarlig for så vidt angår de oplysninger, brugeren indtaster i forbindelse med oprettelsen af en ejendom. Brugeren accepterer ved accept af nærværende betingelser for anvendelsen af Skuffesalg.dk, at Skuffesalg.dk indsamler, overfører, lagrer og benytter de personlige oplysninger, brugeren har afgivet. Behandlingen af brugerens oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataloven.

5.1. Kortoplysninger

Når du handler hos Skuffesalg.dk behandles kortoplysningerne af quickpay.dk, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

6. Spærring af profil

Hvis brugeren får mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til brugernavn og kodeord, eller at disse er blevet misbrugt, skal brugeren straks henvende sig til Skuffesalg.dk’s supportafdeling, så den pågældende profil på Skuffesalg.dk kan blive spærret, eller brugerens kodeord kan blive ændret.

7. Brug af oplysninger

Brugeren har ved accept af nærværende betingelser erklæret sig indforstået med og accepterer følgende:

Alle de af brugeren angivne oplysninger kan videregives af Skuffesalg.dk til alle købere med en søgeagent på Bolighed.dk.

Køberne kontakter brugeren direkte uden om Skuffesalg.dk via telefon, SMS, brevpost eller e-mail.

Brugerens kontaktoplysninger videregives ikke og sælges ikke til tredjepart.

8. Ajourføring af oplysninger

Brugeren er selv forpligtet til at ajourføre oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

9. Skuffesalg.dk’s rettigheder og forpligtelser

Skuffesalg.dk giver brugeren mulighed for at lægge sin bolig op på platformen. Skuffesalg.dk formidler alene kontakt mellem brugeren og køberne. Skuffesalg.dk er ikke ansvarlig for, om boligen bliver solgt eller lign.

Skuffesalg.dk påtager sig intet ansvar for, om brugerens oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer, samt andre oplysninger er korrekte.

Skuffesalg.dk forbeholder sig ret til elektronisk at sende relevant information, nyheder eller tilbud til enhver aktiv bruger på Skuffesalg.dk.

10. Ophør

Når ejendommen er solgt, skal der rettes henvendelse til Skuffesalg.dk, så ejendommen ikke længere er tilgængelig på Skuffesalg.dk. Dette kan ske ved at ændre ejendommens status på Skuffesalg.dk eller ved at henvende sig til Skuffesalg.dk på mail.

Hvis brugeren ønsker at sætte boligen officielt til salg ved en ejendomsmægler eller ikke ønsker at sælge alligevel, skal der ligeledes rettes henvendelse til Skuffesalg.dk.

11. Fortrydelsesret og reklamation

Når brugeren benytter sig af Skuffesalg.dk til formidling til køberne, bliver de af brugeren indtastede oplysninger videregivet til køberne umiddelbart herefter. Derfor kan købet ikke fortrydes. Produktet på Skuffesalg.dk er en service. Der er ingen garanti, mulighed for reklamation eller afbestilling.

12. Immaterielle rettigheder

Al information og materiale, der ligger på Skuffesalg.dk, er Skuffesalg.dk’s ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra Skuffesalg.dk.

13. Support

Brugerne kan ved henvendelse til Skuffesalg.dk’s supportafdeling få hjælp vedrørende brugen af Skuffesalg.dk. Her kan brugerne også fremsætte gode forslag til forbedringer, ris eller ros.

14. Ansvarsfraskrivelse

Skuffesalg.dk er ikke involveret i transaktionen mellem brugeren og køberne. Skuffesalg.dk kan således ikke drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem brugeren og køberen.

Skuffesalg.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af brug af Skuffesalg.dk. Skuffesalg.dk er ikke part i aftalen mellem brugeren og køberen, hvorfor Skuffesalg.dk ikke kan gøres ansvarlig, hvis brugeren eller køberen uanset årsag helt eller delvist ikke opfylder deres forpligtelser over for den anden.

Skuffesalg.dk kan ikke drages til ansvar, såfremt der er fejl eller mangler i den udførte ydelse, brugeren køber via brug af Skuffesalg.dk.

Spørgsmål, klager, tvister, forhandlinger eller lignende kommunikation er et anliggende mellem brugeren og køberen.

Ved accept af disse betingelser, som er en forudsætning for at kunne benytte Skuffesalg.dk, er Skuffesalg.dk ansvarsfri i enhver henseende, det være sig, men er ikke begrænset til, de nedenfor beskrevne tilfælde:

Skuffesalg.dk kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person- og/eller tingskade, som brugeren eller køberen måtte lide i forbindelse med aftalen.

Skuffesalg.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab som skyldes:

  • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Skuffesalg.dk, der står for driften af systemerne.
  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Skuffesalg.dk.
  • Lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, force majeure eller naturkatastrofer.
  • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Skuffesalg.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Skuffesalg.dk, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Skuffesalg.dk’s kontrol.

15. Misligholdelse af betingelser

Skuffesalg.dk forbeholder sig ret til uden varsel at slette en bruger, såfremt brugeren misligholder nærværende betingelser. Skuffesalg.dk ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og vores supportafdeling vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte en given bruger med henblik på at fastslå, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra brugerens side.

Brugeren bør dog i alle tilfælde, hvor brugeren er i tvivl om regler og betingelser, henvende sig til Skuffesalg.dk’s supportafdeling, så brugeren kan få vejledning og forklaring om korrekt brug af Skuffesalg.dk.

16. Ændring af betingelser

Skuffesalg.dk kan til enhver tid ændre eller opdatere nærværende betingelser. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som er angivet på brugerens profil på Skuffesalg.dk og/eller offentliggjort på Skuffesalg.dk.

17. Billede- og dokumentrettigheder

Når brugeren sender billeder, videoer eller dokumenter til Skuffesalg.dk giver brugeren Skuffesalg.dk en ubegrænset ret til at anvende disse. Skuffesalg.dk kan således anvende brugerens billeder, videoer og dokumenter på enhver måde og i ethvert medie – uden beregning og uden tidsbegrænsning. Skuffesalg.dk kan bruge billeder, videoer og dokumenter i den form, brugeren har sendt dem, men også i redigeret form.

Brugeren indestår for, at brugeren har de fornødne rettigheder til de billeder, videoer og dokumenter, som brugeren tilføjer eller sender til Skuffesalg.dk. Skuffesalg.dk påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af disse billeder, videoer og dokumenter, og brugeren forpligter sig således til at holde Skuffesalg.dk skadesløs for ethvert krav, som Skuffesalg.dk måtte blive mødt med, som følge af brugen af disse billeder, videoer og dokumenter. Skuffesalg.dk kan ikke stilles til ansvar, såfremt tredjemand uretmæssigt anvender brugerens billeder, videoer og dokumenter.

18. Afsendelse af tilbud

Når brugeren har oprettet sin ejendom, giver brugeren accept af, at købere, der har oprettet en søgeagent på Bolighed.dk, kan kontakte brugeren pr. e-mail, telefon, SMS eller brevpost for at indhente yderligere informationer om ejendommen, eller for at aftale fremvisning eller lign.

19. Kontaktoplysninger

Skuffesalg.dk drives af:

Nykredit Mægler A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Tlf. 44 55 63 00
info@skuffesalg.dk
CVR: 70627612

20. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Skuffesalg.dk og brugeren eller ejendomsmæglerne, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Skuffesalg.dk til enhver tid værende værneting.